ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสาขาของโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเปิดทำการสอน ที่ศาลาประชาธิปไตย ของหมู่บ้านภายในโรงเรียนบ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 - 2533 ปีพ.ศ. 2534 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ได้มอบหมายและแต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 มาทำหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษาได้ทำหน้าที่ประสานกับสภาตำบลนาราชควาย ในการขอที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกหนองศาลาผักไหมเหล่าหางกวางเพื่อจัดตั้งโรงเรียน พร้อมทั้งประสานงานในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว สภาตำบลนาราชควายได้ให้การสนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวน 58 ไร่ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนจัดสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวหลังคามุงหญ้า 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน ให้กับกรมสามัญศึกษา ต่อมาได้ย้ายจากศาลาประชาธิปไตยมาทำการเรียนการสอนในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535


ตราประจำโรงเรียน

พระธาตุพนม หมายถึง โบราณสถานประจำจังหวัดนครพนมซึ่ง เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน
ดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่มีแต่ความ เจริญรุ่งเรือง
รัศมี หมายถึง การเปิดโอกาสกว้างทางการศึกษา
ความหมายรวม หมายถึง ดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองทาง คุณธรรมโดยมีพระพุทธศาสนา และมีพระธาตุพนมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ของทุกคน
สีเทา – ชมพู สีเทา หมายถึง มันสมอง สีชมพู หมายถึง สีแห่งคุณธรรม ความงดงามอ่อนช้อย

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม บริหารจัดการเชิงระบบ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 

พันธกิจโรงเรียน

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากอบายมุขและสารเสพติด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ ทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
4. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5. บริหารจัดการเชิงระบบตามหลักธรรมมาภิบาล

 

 

ข้อมูลโรงเรียน

 • ชื่อโรงเรียน   ศรีบัวบานวิทยาคม
 • ที่ตั้ง            หมู่ 8    ตำบลนาราชควาย    อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม   48000
 • พื้นที่           54  ไร่
 • ละติจูด        17.38981 " เหนือ  
 • ลองติจูด      104.72337 " ตะวันออก
 • โทรศัพท์      0-4258-7117   โทรสาร   0-4258-7119
 • สังกัด          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เว็บไซด์       http://www.Sribuaban.ac.th
 • ปรัชญา : ปัญญา  นราน รตน   =  ปัญญาเป็นรัตนของนรชน
 • คติพจน์ : มีวินัย   ตั้งในเรียน  เพียรคุณธรรม
 • อักษรย่อ : ศ.ว.
 • ลักษณะเด่น : ดอกหญ้างาม  หนองน้ำใส  ใกล้บ้านเนิน เพลินทรายขาว   สาวงามอ่อนช้อย  หยดย้อยศรีบัวบาน