กิจกรรมวันวิสาขบูชา


ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561” ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม