ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการบริหารจัดการและการดำเนินงาน "ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบัวน้ำเงิน โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เวลา 13.00 น.