กิจกรรม "ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ Genius Math Camp ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม "ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ Genius Math Camp ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าค่ายรับการอบรมในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท