โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมยุวเกษตรกร


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรและจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง ถ่านชีวภาพ(ไบโอชา) ณ อาคารเกษตร โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ในวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.