พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา


คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม