มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาภาษาจีน จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม


มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาภาษาจีน จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม