โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม"พิธีไหว้ครู" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562


คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม"พิธีไหว้ครู" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562