โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม "โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ เสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติด"


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม "โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ เสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติด" โดยมีตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562