โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "การฝึกอบรมลุูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562" ณ ค่ายลูกเสือหนองญ


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "การฝึกอบรมลุูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562" ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม