โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหล


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุวชนเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน 3 ชั่วโมง โดยชลประทานนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมศรีปทุม โร