คณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับราง


คณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 11 ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม