โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปร


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โดยการนำของผู้อำนวยการ สินธ์ สิงห์ศรี ได้นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256