จัดกิจกรรมโครงการ "การอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการขยะให้เป็นพลัง


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "การอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการขยะให้เป็นพลังงานเพื่อการเกษตร" เป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน คณ