โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม