โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม