โรงเรียนศรีบัวบานวิทยากคม ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4


คณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2563) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม