โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอด


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม