โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมและโรงเรียนบ้านผึ้ง


คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมและโรงเรียนบ้านผึ้ง ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สภานักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน ในวันพฤหัสบดี ท