คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดเล็ก) ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ หอประชุมศรีปท