โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้ารับฟังการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ของ (COVID-19)


คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้ารับฟังการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)