โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม มอบเงินทุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กสศ.เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม มอบเงินทุนที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุนเสมอภาค จาก กสศ. จำนวน 60 ราย