โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 รองรับการเปิดภาคเรียน 1ก.ค 2563


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เตรียมความพร้อมในการรักษามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19