โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบทักษะชีวิต ปี 2563


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ สินธ์ สิงห์ศรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูต้นแบบเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชกา