โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ประจำปี 2563


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษา ประจำปี 2563 (ศาลเยาวชนสัญจร) ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม