กิจกรรม “ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้”


นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม “ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้”