โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 8/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 (จากเดิมที่โรงเรียนฯประกาศหยุดเรียนระหว่างวันที่ 4 - 8 มก